Statins – Mga Epekto sa Gilid

Tulad ng lahat ng mga gamot, ang mga statin ay maaaring maging sanhi ng mga epekto. Gayunpaman, karamihan sa mga tao ay hinihingi ang mga ito nang mahusay at hindi nakakaranas ng anumang mga problema.

Dapat mong talakayin ang mga benepisyo at panganib ng pagkuha ng mga statin sa iyong doktor bago mo simulan ang pagkuha ng gamot.

Kung makakita ka ng ilang mga side effect lalo na mahirap, dapat kang makipag-usap sa doktor na namamahala sa iyong pangangalaga. Maaaring kailanganin ang iyong dosis na maayos o maaaring kailangan mo ng ibang uri ng statin.

Mga karaniwang epekto

Ang ilan sa mga pangunahing epekto ng statin ay inilarawan sa ibaba, gayunpaman, ito ay hindi isang kumpletong listahan at ang ilan sa mga ito ay hindi kinakailangang nalalapat sa partikular na statin na kinukuha mo. Para sa impormasyon tungkol sa mga side effect ng isang partikular na statin, suriin ang polyetong pang-impormasyon na may gamot.

Kahit na ang mga epekto ay maaaring mag-iba sa pagitan ng iba’t ibang mga statin, mga karaniwang epekto (na nakakaapekto sa hanggang sa 1 sa 10 tao) ay kasama

Mga hindi karaniwang epekto

Gayunpaman, hindi malinaw kung ang karamihan sa mga karaniwang problema na nakaranas ng mga tao kapag ang pagkuha ng statin ay talagang sanhi ng gamot mismo.

Ang isang pag-aaral ay nagmungkahi na maraming mga epekto ay katulad, kahit na ang isang statin o placebo (dummy medication) ay kinuha. Para sa higit pang impormasyon, tingnan ang artikulong “Ang mga epekto ng mga Statins ay minimal, ang pag-aaral ay nagpapahayag”.

Ang hindi karaniwang mga epekto ng statin (na maaaring makaapekto sa hanggang 1 sa 100 katao) ay kasama

Kabilang sa mga bihirang epekto ng statins (na maaaring makaapekto sa hanggang sa 1 sa 1,000 katao) ay kasama

Ang mga Statins ay maaaring paminsan-minsan na nagiging sanhi ng pamamaga ng kalamnan (pamamaga) at pinsala. Magsalita sa iyong doktor kung nakakaranas ka ng sakit ng kalamnan, lambot o kahinaan na hindi maipaliwanag (halimbawa, sakit na hindi sanhi ng pisikal na trabaho).

Ang iyong doktor ay magsasagawa ng pagsusuri ng dugo upang sukatin ang isang substansiya sa iyong dugo na tinatawag na creatine kinase (CK), na inilabas sa dugo kapag ang iyong mga kalamnan ay nag-aalabo o napinsala.

Kung ang antas ng CK sa iyong dugo ay higit sa limang beses sa normal na antas, maaaring ipaalam sa iyo ng iyong doktor na itigil ang pagkuha ng statin. Kung minsan ang regular na ehersisyo ay humantong sa isang pagtaas sa CK, kaya sabihin sa iyong doktor kung gumagamot ka na.

Mga epekto ng bihirang epekto

Kapag ang iyong antas ng CK ay bumalik sa normal, ang iyong doktor ay maaaring magmungkahi na simulan mo ang pagkuha muli ng statin, ngunit sa mas mababang dosis.

Mga epekto ng kalamnan

Pag-uulat ng mga epekto

Pinapayagan ka ng Yellow Card Scheme na iulat mo ang mga pinaghihinalaang epekto mula sa anumang uri ng gamot na iyong kinukuha. Ito ay pinapatakbo ng isang tagapangasiwa ng kaligtasan ng gamot na tinatawag na Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency (MHRA).

Tingnan ang website ng Yellow Card Scheme para sa karagdagang impormasyon.