Mga impeksyon sa pneumococcal – Mga sintomas

Magkakaiba ang iyong mga sintomas, depende sa uri ng impeksyon sa pneumococcal.

Kasama sa ilang mga karaniwang sintomas

Dapat kang makipag-ugnay sa iyong doktor sa lalong madaling panahon kung ikaw

Kailan humingi ng medikal na payo

Dapat mo ring kontakin ang iyong doktor sa lalong madaling panahon kung ang iyong anak ay

Dapat mo ring makita ang iyong doktor kung mayroon kang anumang mga kadahilanan na panganib na gumawa ka ng mas mahina sa pagbuo ng isang impeksyon ng pneumococcal.

Kailan humingi ng emerhensiyang payo sa emerhensiya

Basahin ang tungkol sa mga sanhi ng mga impeksyon sa pneumococcal para sa karagdagang impormasyon tungkol sa mga kadahilanang ito ng panganib.

Ang pinaka-seryosong uri ng impeksyon sa pneumococcal ay bacterial meningitis, na nangangailangan ng agarang pagpasok sa ospital para sa emerhensiyang paggamot.

Ang bakterya na meningitis ay may isang bilang ng mga maagang palatandaan ng babala na maaaring mangyari nang mas maaga kaysa sa iba pang mga sintomas.

Ang mga ito ay

Habang lumalala ang kondisyon ay maaaring maging dahilan ito

Ang mga sintomas ng bacterial meningitis ay iba sa mga sanggol at maliliit na bata. Kabilang sa posibleng mga sintomas

Dapat mong i-dial agad ang 999 at humiling ng ambulansya kung sa palagay mo o sa isang tao sa paligid mo ay may bacterial meningitis.

Magbasa nang higit pa tungkol sa mga sintomas ng meningitis.

Ang mga sintomas na pag-isipan kung nag-aalala ka sa iyong anak ay maaaring may malubhang sakit.