Giant cell arteritis (temporal arteritis) – Paggamot

Ang steroid na gamot (corticosteroids) ay ang ginustong paggamot para sa giant cell arteritis (GCA). Ang isang uri ng steroid na gamot na tinatawag na prednisolone ay karaniwang inireseta.

Kung ang iyong paningin ay nasa panganib, maaari kang bigyan ng inisyal na prednisolone iniksyon. Pagkatapos nito, ang prednisolone tablets ay inireseta.

Kung ang iyong pananaw ay wala sa panganib, ikaw ay inireseta ng prednisolone tablets o capsules kaagad. Maaaring magsimula ka sa isang medyo mataas na dosis, na unti-unti ay mababawasan sa bawat dalawa hanggang apat na linggo, depende sa kung gaano kahusay mong tumugon sa paggamot.

Prednisolone

Maaaring kailanganin mong kunin ang prednisolone hanggang sa dalawang taon upang pigilan ang iyong mga sintomas na bumabalik. Ang iyong mga sintomas ay dapat mapabuti nang malaki sa loob ng ilang araw ng pagsisimula ng paggamot. Gayunpaman, may isang pagkakataon na sila ay bumalik (pagbabalik sa dati) sa sandaling tumigil ang paggamot.

Huwag biglang huminto sa pagkuha ng steroid na gamot maliban kung sasabihin sa iyo ng isang doktor na ligtas na gawin ito. Ang biglaang pagtigil sa paggamot sa steroid ay maaaring makaramdam ka ng sakit.

Mababang-dosis aspirin

Humigit-kumulang sa 1 sa 20 na taong kumuha ng prednisolone ang makakaranas ng mga pagbabago sa kanilang mental na kalagayan kapag kinuha nila ang gamot.

Halimbawa, maaari kang makaramdam ng sobrang depresyon at paniwala, napaka nababalisa, o labis na nalilito. Ang ilang mga tao ay nakaranas din ng mga guni-guni (pakiramdam, nakikita o nakakarinig ng mga bagay na wala roon). Makipag-ugnay sa iyong doktor sa lalong madaling panahon kung nakakaranas ka ng mga pagbabago sa iyong mental na kalagayan.

Kasama sa iba pang mga epekto ng prednisolone

Humingi ng agarang medikal na payo kung sa palagay mo ay nalantad ka sa varicella-zoster virus, o kung ang isang miyembro ng iyong sambahayan ay bumuo ng chickenpox o shingles.

Ang panganib ng mga epekto na ito ay dapat na mapabuti habang ang iyong dosis ng prednisolone ay nabawasan.

Tingnan ang mga side effect ng corticosteroids para sa karagdagang impormasyon tungkol sa kung paano maaaring makaapekto sa iyo ang mga epekto na ito at kung paano ito ginagamot.

Ang dosis ng aspirin ay lalong inirerekomenda para sa mga taong may kasaysayan ng higanteng arteritis ng cell. Ito ay natagpuan na maging epektibo sa pag-iwas sa mga komplikasyon ng higanteng arteritis sa cell, tulad ng atake sa puso o stroke.

Immunosuppressants

Kung ikaw ay inireseta ng steroid na gamot at mababang dosis aspirin, isa pang gamot na tinatawag na omeprazole ay maaari ring inirerekomenda. Ang Omeprazole ay kabilang sa isang klase ng mga gamot na tinatawag na proton-pump inhibitors, at maaari itong magamit upang maprotektahan ang iyong tiyan mula sa mga ulser sa tiyan.

Follow-up

Steroid card

Ang ilang mga tao na may higanteng cell arteritis ay maaaring makinabang sa paggamot sa mga immunosuppressant, tulad ng methotrexate o leflunomide, na kinukuha kasama ng prednisolone. Ang Omeprazole ay maaari ring inirerekomenda upang maiwasan ang mga ulcers sa tiyan.

Ang mga immunosuppressant ay isang uri ng gamot na ginagamit upang sugpuin ang immune system (pagtatanggol ng katawan laban sa impeksiyon at karamdaman). Ang paggamit ng immunosuppressants ay maaaring magpapahintulot sa gamot na steroid na mabawasan, at makatutulong na maiwasan ang kondisyon na umuulit.

Ang mga karaniwang side effect ng mga gamot na immunosuppressant ay kasama ang pagduduwal, pagsusuka, pagtatae, at mga pantal sa balat.

Ang doktor na namamahala sa iyong pag-aalaga ay hihilingin sa iyo na dumalo sa mga regular na follow-up appointment upang masuri nila kung gaano ka tumugon sa paggamot. Titiyakin nila kung ang iyong dosis ng prednisolone ay kailangang maayos at kung gaano kahusay ang pagkakasugat mo sa mga side effect ng gamot.

Ang mga follow-up appointment ay kadalasang inirerekomenda sa isang lingguhan o tuwing dalawang linggo para sa unang dalawa o tatlong buwan ng iyong paggamot, at pagkatapos ay tuwing tatlong buwan pagkatapos nito.

Sa mga appointment na ito, magkakaroon ka ng karagdagang mga pagsusuri sa dugo upang suriin ang mga antas ng pamamaga sa loob ng iyong katawan. Kung mayroon kang isang pagsubok sa CRP na nagpapahiwatig ng mataas na antas ng pamamaga, maaari kang magkaroon ng isa pang apat na linggo pagkatapos simulan ang steroid treatment.

Dapat ipakita ng ikalawang pagsubok ng CRP na ang pamamaga ay bumaba sa normal na antas. Maaari ka ring isangguni para sa mga pag-scan upang masuri kung gaano kalakas ang iyong mga buto.

Kung nakakaranas ka ng isang pagbabalik ng iyong mga sintomas sa anumang bahagi ng iyong paggamot, makipag-ugnay sa iyong doktor bilang iyong dosis ay maaaring kailangang maayos.

Kung kailangan mong kumuha ng mga steroid sa loob ng higit sa tatlong linggo, ang iyong doktor o parmasyutiko ay dapat mag-ayos para sa iyo na maibigay sa steroid card.

Mahalaga na dalhin ang steroid card sa iyo sa lahat ng oras dahil ipapaliwanag nito na regular kang kumukuha ng mga steroid at ang iyong dosis ay hindi dapat biglang huminto.

Ang impormasyong ito ay maaaring patunayan na napakahalaga para sa mga propesyonal sa pangangalagang pangkalusugan na kailangang tratuhin ka sa kaganapan ng isang biglaang sakit, aksidente, o emerhensiya.

13/01 /

13/01 /

Alamin kung paano ma-access ang iyong mga gamot sa labas ng karaniwang oras ng pagbubukas