Ebola virus disease – Mga sintomas

Ang isang taong nahawaan ng Ebola virus ay kadalasang nagkakaroon ng lagnat, sakit ng ulo, kasukasuan at sakit ng kalamnan, namamagang lalamunan, at matinding kalamnan ng kalamnan.

Ang mga sintomas na ito ay nagsisimula nang biglaan sa pagitan ng 2 at 21 na araw pagkatapos na maging impeksyon.

Pagtatae, pagsusuka, pantal, sakit sa tiyan at kapansanan sa pag-andar ng bato at atay.

Paano kung sa tingin ko ay maaaring magkaroon ako ng Ebola.?

Ang pasyente ay nagdudugo sa loob, at maaaring dumugo din sa mga tainga, mata, ilong o bibig.

Ang sakit na Ebola virus ay nakamamatay sa 50-90% ng mga kaso. Ang mas maaga ang isang tao ay binibigyan ng pangangalaga, mas mabuti ang mga pagkakataon na sila ay mabuhay.

Kung nakakaramdam ka ng mga sintomas tulad ng lagnat, panginginig, pananakit ng kalamnan, sakit ng ulo, pagduduwal, pagsusuka, pagtatae, pananakit ng lalamunan o rash sa loob ng 21 araw mula sa Guinea, Liberia o Sierra Leone, dapat kang manatili sa bahay at kaagad Tumawag sa 111 o 999 at ipaliwanag na kamakailan mong binisita ang West Africa.

Ang mga serbisyong ito ay magbibigay ng payo at mag-ayos para sa iyo na makita sa isang ospital, kung kinakailangan, kaya maaaring matukoy ang sanhi ng iyong sakit.

Ang iba pang mga sakit na mas karaniwan kaysa sa Ebola (tulad ng trangkaso, typhoid fever at malarya) ay may mga katulad na sintomas sa maagang yugto, kaya ang tamang pagtatasa ng medisina ay mahalaga upang matiyak na makuha mo ang tamang pagsusuri at paggamot.

Mahalaga rin na ang mga medikal na serbisyo ay umaasa sa iyong pagdating, at ang pagtawag sa 111 o 999 ay matiyak na mangyayari ito.

Basahin kung paano kumalat ang Ebola virus disease.